Chứng Quyền

Năm 2019, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant - CW) cho các công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán là tổ chức phát hành CW đồng thời phải thực hiện tạo lập thị trường. CW là sản phẩm chứng khoán có tài sản bảo đảm cơ sở. Sản phẩm được niêm yết trên sàn chứng khoán và có mã giao dịch riêng, hoạt động giao dịch tương tự với chứng khoán cơ sở. Trong CW, người sở hữu có quyền (không phải là nghĩa vụ) mua hoặc bán Chứng khoán cơ sở với một mức giá xác định trước, vào trước hoặc tại thời điểm đã được xác định cụ thể trong tương lai. CW được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và Công ty chứng khoán lọc kỹ càng khiến nhà đầu tư yên tâm hơn. Ngoài ra, CW được biết là sản phẩm có tính đòn bẩy cao, lỗ giới hạn, chi phí vốn ban đầu bỏ ra thấp và không yêu cầu ký quỹ.

No Content Available